Slava i hvala pripadaju jedino Allahu, koji je sve stvorio i koji stvara, a neka je salavat i selam na  Poslanika, sallahu alejhi ve sellem.

Propisi hadždža

Kao što se prenosi od Ibn Abbsa, radijellahu ‘anhuma, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Nema dana u kojima je učinjeno dobro djelo Allahu draže od djela učinjenog u deset dana zul hidždžeta.’’  Upitaše: “Zar ni džihad na Allahovom putu?’ Ni džihad na Allahovom putu osim da čovjek izađe sa svojim životom i svojim imetkom pa izgubi i jedno i drugo – reče on,  sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Hadis ukazuje da je dobro djelo urađeno u ovim danima Allahu draže nego u bilo kojim drugim danima.

Shodno tome musliman mora iskoristiti ovih deset dana da provede u ibadetima:

1) Da mnogo spominje  Uzvišenog Allaha, subhanehu ve te’ala:

*Najbolji način  spominjana Allaha jeste, učenje Kur’ana.

•Od Abdulla  Mes’uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

•Često izgovaranje Tespiha, tahmida, tahlila i tekbira.

•Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a’zim.”

•Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da kažem: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.“
•Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.”

•Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem:
“Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.”

•Od Ebu Ejjuba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellem rekao:
“Ko kaže: ‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` deset puta, biva kao onaj koji je oslobodio deset robova od potomaka Ismaila alejhi selam.”
•Učenje jutarnjeg, večernjeg zikra, učenje propisanih zikrova nakon farz namaza.
•Što se tiče hadžija I umraša oni će što je više moguće učiti telbiju i učiti tekbire.

•Poželjno je Allaha spominjati što više u ovim danima.

Kaže, Uzvišeni Allah: “… i da bi ime Allahovo spominjiali u danima poznatim.”

•Omer i Ebu Hurejra,  radijellahu anhum, bi u ovim danima izlazili na čaršiju donoseći tekbire, pa bi i ostali ljudi sa njima donosili tekbire.

2) Obavljanje svih pet namaza u dzematu

•Pohvalno je učiti Kur’an ili doviti između ezana I ikameta.

•Klanjanje dvanaest rekata pritvrđenih suneta, klanjanje duha namaza I vitra.

•Kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: „Mnogo padaj Gospodaru na sedždu, jer ti nećeš učiniti niti jednu sedždu a da te Uzvišeni Allah zbog nje neće uzdići jedan stepen, i oprostiti ti zbog nje jednu pogrešku.“
3) Hadždž I umra su jedni od najboljih ibadeta u ovim danima.

•Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “‘Umra do ‘umre je iskup za ono što se učini između njih, a za primljen (mebrur) hadždž nema druge nagrade osim Dženneta.”
4) Post prvih devet dana zul hidžeta.

• Ebu Hurejre, radijallahu anhu, – stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rekao je Allah: ”Svako djelo sina Ademovog se umnožava, jedno dobro djelo desetorostruko, pa čak i do sedam stotina puta.’ Kaže Allah: ‘Osim posta, on je moj i ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i jelo samo radi Mene.”

•Kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, o vrijednosti posta na dan Arefata (za one koji nisu hadžije):”On briše grijehe u prethodnoj i narednoj godini.”

5) Praktikovanje različitih vrsta dobrih djela, poput: Sadake, hranjenja siromaha, održavanje rodbinskih veza I otklanjanja nevolje nevoljniku.

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko otkloni mu’minu (vjerniku) teškoću, Allah će njemu otkloniti teškoću od teškoća Sudnjega dana.

6) Jedno od najboljih djela naročito u ovim danima jeste dobročinstvo prema roditeljima.

• Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je on pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje djelo je najdraže Allahu, a on je odgovorio: “Namaz u njegovo vrijeme”, a zatim koje, upitao je dalje Ibn Mesud, radijallahu anhu, on odgovori: “Zatim, dobročinstvo prema roditeljima”. A zatim koje, on odgovori: “Džihad na Allahovom putu”…

7) Klanja kurbana na dan kurban bajrama.

•Klanje kurbana prvih dana bajrama je preče, I to spada u najbolje ibadete. To je bila praksa Poslanika, sallahu alejhi ve sellem.

•Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem, je svojom rukom, za kurban, zaklao dva krupna, crno-bijela, rogata ovna; izgovorio je Bismillah, donio tekbir.”

Preveo i priredio: Redžepović Edin
Medina, 01. zul hidždže 1439. god.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje