Učenjaci Medine

0
322
Životopis Šejhu-l-Islam b. Tejmijje, Allah mu se smilovao

Učenjaci Medine

Zahvala Allahu, ‘azze we dželle, koji objavi u Svojoj Plemenitoj knjizi:

“Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Prevod značenja Ez-Zumer; 9.),

i neka je salavat i selam na najodabranijeg i poslednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, koji ukaza na vrijednost učenjaka u riječima:

“Doista za alima oprosta traže oni koji su na nebesima i zemlji, čak i ribe u moru. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca koji je pun nad ostalim zvjezdama. I doista su učenjaci naslijednici vjerovjesnika, a doista vjerovjesnici nisu ostavili kao naslijedstvo ni dinare ni dirheme nego su ostavili znanje pa ko ga uzme uzeo je za veliki udio.”

Hadis bilježe imam Ahmed (21715), Ebu Davud (3643), Et-Tirmizi (2682), Ibnu Madžeh (223), i drugi od Ebu Derda’a, radijellahu ‘anhu, sa dobrim lancem prenosilaca.

U narednih nekoliko redova ćemo spomenuti neke od najpoznatijih islamskih učenjaka koji borave u gradu Allahovog poslanika, ﷺ, koji su bez imalo sumnje najistaknutiji učenjaci današnjice zajedno sa ostalim učenjacima ispravne akide i menhedža koji borave na prostorima Mekke, Rijada, Kasima, Misra, Jordana, i drugih mjesta. Izdvajamo učenjake Medine zato što većina naših studenata koji odlaze učiti šerijatsko znanje upravo dolaze u Medinu i imaju priliku da se susretnu sa ovim imenima i da uzimaju od njih čisto i izvorno znanje o Allahovoj, dželle še’nuh, vjeri, a također često imamo i priliku da čujemo kako se isti napadaju i potvaraju sa raznim potvorama, od toga da su to učenjaci koji podučavaju irdžau, ili da su to učenjaci vladara i sultana, ili učenjaci hajza i nifasa. Neki idu čak dotle da raspravljaju da li su oni uopšte i muslimani, i slično od laži i potvora koji se iznose na Allahove odabrane robove, ali takvi ne štete osim sebi, i na sebe tovare ljagu i sramotu da budu upisani u istoriji islama da su od onih koji su ružno govorili o predvodnicima ehli-sunneta u svakoj generaciji, a za što će prije svega odgovarati pred Uzvišenim Allahom, pa neka pripreme odgovarajući odgovor. Mi im ni u kom slučaju ne pripisujemo nepogrešivost, naprotiv, kažemo da su skloni greškama kao i svi drugi ljudi, jer apsolutna nepogrešivost pripada samo Uzvišenom Allahu, a nepogrešivost u dostavljanju vjere vjerovjesnicima i poslanicima, ali i kažemo da nekoliko ili više grešaka ne umanjuje njihov stepen i vrijednost kod Allaha, dželle dželaluh, niti daje pravo drugima, a pogotovo neznalicama, da napadaju na njihovu čast i vjeru. Kaže Uzvišeni:

“… i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.A Allah dobro zna ono što radite.” (Prevod značenja El-Mudžadele; 11.).

Abdul-Muhsin ibnu Hamed el-Abbad el-Bedr – muhaddis Medine, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, preko 25 godina, prvi koji je održao predavanje na Islamskom Univerzitetu u Medini i do ovog trenutka je redovni profesor na Fakultetu šerijata (što je preko 48 godina aktivnog rada), trenutno u svojim redovnim predavanjima nakon akšam namaza komentira ‘Sunen’ imama Ibnu Madžeh el-Kazvinija, što je posljednja u nizu šest hadiskih zbirki koje je prokomentarisao u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, (Dva ‘Sahiha’ imama el-Buharije i Muslima, i ‘Suneni’ Ebu Davuda, Nesaija, Tirmizija, i Ibnu Madže), obavljao je funkciju zamjenika dekana Islamskog Univerziteta u Medini.

Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman – jedan od najštručnijih poznavaoca oblasti islamskog vjerovanja (akideta) i frakcija u islamu danas, također veliki poznavaoc dijela šejhul-islama Ibnu Tejmijje, Ibnul-Kajjima, Muhammed ibnu Abdul-Vehhaba i njegovih unuka, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, preko 15 godina, obavljao funkciju predsjednika odsjeka za posdiplomske studije na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed ibnu Muhammed ibnu Muhtar eš-Šenkiti – veliki stručnjak iz oblasti islamskog prava (fikha) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, preko 15 godina, na čijim predavanjima prisustvuje veliki broj učenika iz Medine i drugih gradova, član vjeća velikih učenjaka u Saudijskoj Arabiji, dugi niz godina bio je redovan profesor fikha na Fakultetu šerijata na Islamskom Univerzitetu u Medini nakon čega je samovoljno napustio mjesto profesora, iako postoje nagovještaji da bi se u skorije vrijeme mogao vratiti na tu poziciju. Član je Vjeća Velikih učenjaka u KSA od skorijeg vremena.

Abdur-Rezzak ibnu Abdul-Muhsin el-Bedr – sin poznatog šejha muhaddisa Abdul-Muhsin el-Abbada, štručnjak iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju, dugi niz godina predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, redovni profesor akideta na posdiplomskim studijama pri Fakultetu Dawe i Usuli dina na na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Jahja ibnu Abdul-Aziz el-Jahja – muhaddis, stručnjak iz oblasti hadisa, poznat po veoma jakom pamćenju, pamti preko 10000 hadisa koje je citirao iz pamćenja na stolici sa koje drži predavanja u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, također poznat po mnogo ibadeta i malo govora, odgovorni urednik sekcije učenja sunneta Allahovog Poslanika, ﷺ, napamet, iz koje je veliki broj učenika iz raznih područija izašlo sa hiljadama naučenih hadisa napamet.

Jahja ibnu Ibrahim el-Jahja – poznat po veoma poučnim predavanjima iz životopisa Allahovog Poslanika, ﷺ, – sire, jedan od glavnih i odgovornih predstavnika Svjetske Organizacije za upoznavanje sa islamom WOPI (World Organization for Presenting Islam) pri Islamskoj svjetskoj ligi (Rabiti), dugi niz godina obnašao funkciju rektora na Islamskom Univerzitetu u Medini.
Muhammed ibnu Nasir es-Suhejban – predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina, poznat po veoma stručnim i preciznim odgovorima na fetve, obavljao funkciju redovnog profesora fikha na Fakuletu Šerijata pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Ebu Bekr el-Džezairi – šejh poznat širom islamskog svjeta, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, preko 50 godina, gdje redovno drži predavanja od akšama do jacije iz oblasti tefsira, fikha, akideta, sire, ahlaka, i dr., autor poznate knjge ‘Minhadžul-muslim’ (Put pravog muslimana), obavljao funkciju redovnog profesora tefsira na Fakuletetima Šerijata i Kur’ana pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdullah ibnu Muhammed Emin eš-Šenkiti – sin poznatog alima današnjice Muhammeda Emina eš-Šenkitija, stručnjak iz oblasti tefsira, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina, redovni profesor tefsira na Islamskom Univerzitetu u Medini, obnašao funkciju dekana Fakulteta Kur’anil-kerima.

Muhammed ibnu Muhammed Emin eš-Šenkiti – sin poznatog alima današnjice Muhammeda Emina eš-Šenkitija, stručnjak iz oblasti usuli-fikha (nauke o temeljima i osnovama islamskog prava), obavljao funkciju redovnog profesora usuli-fikha na Fakultetu za imame i hatibe pri Univerzitetu et-Tajjibe u Medini.

Alijj ibnu Se’id el-Gamidi – veliki poznavaoc islamskog prava (fikha). Dugi niz godina je bio predavač u mesdžidu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Trenutno radi kao šerijatski advokat.

Abdullah ibnu Muhammed ez-Zahim – veliki stručnjak iz oblasti islamskog prava (fikha) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju, redovan profesor fikha na Fakultetu Šerijata pri Islamskom Univerzitetu u Medini, na kojem je i obavljao funkciju dekana.

Alijj ibnu Muhammed el-Fekihi – veliki poznavaoc islamskog vjerovanja (akide), muderris u mesdžidu Allahovog poslanika, ﷺ. Nekada radio kao redovni profesor akide na Fakultetu Dave i Usuli-dina pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Salih ibnu Avad el-Megamisi – strušnjak iz oblasti tefsira, poznat po voma korisnim i dirljivim predavanjma, imam i hatib u mesdžidu Kuba u Medini.

Abdul-Aziz ibnu Abdul-Fettah el-Kari – veliki stručnjak iz oblasti kiraeta, također jak poznavaoc hanefijskog fikha, obavljao funkciju dekana na Fakultetu Kur’anil-kerima na kojem je bio i redovan profesor, bio predsjednik komisije za pregledanje mushafa pri Kompleksu kralja Fahda za štampanje Časnog Kur’ana u Medini, dugi niz godina bio hatib u mesdžidu Kuba’.

Ali ibnu Abdur-Rahman el-Huzejfi – imam i hatib u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, preko 15 godina, poznat po veoma preciznom i tečnom učenju Kur’ana, poznavaoc iz oblasti kiraeta i islamskog prava, dugi niz godina obavljao funkciju redovnog profesora fikha na Fakultetu Šerijata i kiraeta na Fakultetu Kur’anil-kerima, trenutno je pomoćni profesor kiraeta na Fakultetu Kur’anil-kerima pri Islamskom Univerzitetu u Medini i predsjednik komisije za pregledanje mushafa pri Kompleksu kralja Fahda za štampanje Časnog Kur’ana u Medini.

Abdul-Muhsin ibnu Muhammed el-Kasim – sin poznatog šejha Muhammeda ibnu Abdur-Rahmana ibnu Kasima, imam, hatib, i predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, kadija u šerijatskoj sudnici u Medini, jak poznavaoc iz oblasti akideta, fikha (na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju), i arapskog jezika.

Sallah ibnu Muhammed el-Budejr – imam i hatib u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, kadija u šerijatskoj sudnici u Medini, poznat po jako melodičnom učenju Kur’ana.

Husejn ibnu Abul-Aziz Alu Šejh – imam, hatib, i predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, kadija u šerijatskoj sudnici u Medini, stručni poznavaoc iz oblasti kadiluka (islamkog sudstva) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju.

Abdul-Bari es-Subejti – imam i hatib u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, zatim kadija u šerijatskoj sudnici u Medini, doktorsku dizertaciju odbranio iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta).

Abdullah ibnu Fevzan el-Fevzan – veliki poznavaoc hadiskih znanosti i islamskog prava (fikha) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju (na odsjeku za komparaciju između fikha i hadisa – fikhu sunne), pamti na hiljade hadisa, obavljao funkciju pomoćnog profesora hadisa na Fakultetu Šerijata na Islamskom Univerzitetu u Medini, redovan profesor hadiskih znanosti na Fakultetu za muallime pri Univerzitetu et-Tajjibe u Medini.

Sulejman ibnu Salih es-Sunejan – jak poznavaoc hadisa profesor i islamskog prava (fikha) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju (na odsjeku za komparaciju između fikha i hadisa – fikhu sunne), redovan profesor hadisa na Fakultetu Hadisi-šerifa pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Salih el-Abud – predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina, obavljao funkciju dekana Islamskog Univerziteta u Medini.

Salih el-Hadisi – predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina.

Ahmed ibnu Abdullah el-Gunejman – sin poznatog šejha Abdullaha el-Gunejmana, jak poznavaoc oblasti islamskog vjerovanja (akideta) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju, redovan profesor akideta na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdullah ibnu Muhammed eš-Šemsan – jak poznavaoc iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta) na čemu je odbranio i svoju doktorsku dizertaciju, učenik poznatog alima današnjice Muhammeda ibnu Saliha el-Usejmina, redovan profesor akideta na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Umer ibnu Muhammed el-Fellate – predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina.

Ibrahim ibnu Amir el-Ruhajli – stručnjak iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta) o Allahovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, u danima hadždža i Ramazana, doktorsku dizertaciju odbranio iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta) na temu ‘Bezzul-medžhud fi isbati mušabehati rafidati bil jehud’ (Ulaganje truda u pritvrđivanju sličnosti između rafidija-šija i židova), redovan profesor akideta na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed ibnu Abdul-Hadi eš-Šejbani – profesor sire na Islamskom Univerzitetu u Medini, doktorsku dizertaciju odbranio iz oblasti historije islama na temu ‘Mekteletu Husejn radijellahu ‘anhu’ (Studia o ubijstvu Husejna radijellahu ‘anhu).

Arif ibnu Abdul-Ali eš-Šemrani – redovan profesor hadisa na Islamskom Univerzitetu u Medini, učenik poznatih alima današnjice Muhammeda ibnu Saliha el-Usejmina, Hammada el-Ensarija, Bekr Ebu Zejda, Muhammeda eš-Šenkitija, i dr.

Enis ibnu Ahmed Tahir Džemal – stručnjak iz oblasti hadisa, a posebno nauke o hadiskim prenosiocima, redovan profesor na Fakultetu Hadisi-šerifa i na odsjeku za posdiplomske studije, jedan od hatiba u mesdžidu na Islamskom Univerzitetu u Medini, poznat po jezgrovitom i dirljivom govoru.

Su’ud ibnu Abdul-Aziz el-Halef – veliki stručnjak iz oblasti islamskih frakcija i drugih vjerskih poziva, pogotovo poznaje detalje vezane za židovsku i kršćansku vjeru. Obavljao dugi niz godina funkciju redovnog profesora iz istih tematika na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdul-Aziz ibnu Sulejman el-Buajmi – redovan profesor hadisa na Fakultetu Hadisi-šerifa i na odsjeku za posdiplomske studije, doktorsku dizertaciju odbranio iz oblasti islamskog prava (fikha).

Umer ibnu Muslih el-Husejni – stručnjak iz oblasti sunneta i vrijednosti sunneta u islamu, redovan profesor iz iste oblasti na Fakultetu Hadisi-šerifa na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed el-Avadži Ebu Ejjub – jak poznavaoc iz oblasti tefsira, redovan profesor tefsira na Fakultetu Kur’anil-kerima na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed Ejjub ibnu Muhammed Jusuf – poznati učač Kur’ana, dugi niz godina predvodio kao imam namaze u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, trenutno je redovni profesor tefsira na fakultetu Da’we i Usuli dina na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Fejsal el-Hajderi – jak poznavaoc hadisa i fikha, redovan profesor hadisa na Fakultetu Šerijata na Islamskom Univerzitetu u Medini, učenik poznatog šejha Muhammed ibnu Muhammed ibnu Muhtar eš-Šenkitija.

Fajiz et-Turdžumi – jak poznavaoc iz oblasti tefsira, redovan profesor tefsira na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdul-Kajjum ibnu Muhammed es-Suhejban – sin poznatog šejha Muhammeda es-Suhejbana, redovan profesor hadisa na Fakultetu Hadisi-šerifa na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed Temim ez-Zu’bi – poznati stručnjak iz oblasti kiraeta, učitelj Kur’ana u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, član komisije za pregledanje mushafa pri Kompleksu kralja Fahda za štampanje Časnog Kur’ana u Medini.

Abdul-Hakim el-Hatir – poznati stručnjak iz oblasti kiraeta, učitelj Kur’ana u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, član komisije za pregledanje mushafa pri Kompleksu kralja Fahda za štampanje Časnog Kur’ana u Medini, bio redovan pofesor kiraeta na Fakultetu Kur’anil-kerima na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed el-Vaili – poznati stručnjak iz oblasti islamskog prava (fikha), predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, dugi niz godina obavljao funkciju redovnog profesora fikha na Fakultetu Šerijata na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Ibrahim el-Ehdar – poznati stručnjak iz oblasti kiraeta, učitelj Kur’ana u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, bio jedan od imama u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ.

Abdul-Bari ibnu Hammad el-Ensari – sin poznatog muhaddisa Medine Hammada el-Ensarija, rahimehullah, profesor na Fakultetu Hadisi-šerifa na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Avvad er-Ruvejsi – profesor na Fakultetu Hadisi-šerifa na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdullah el-Musa’id – profesor hadisa na na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Halid Mergub el-Hindi – profesor hadisa na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Muhammed Halife et-Temimi – stručnjak iz oblasti islamskog vjerovanja (akideta) o Allahovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, predavač u mesdžidu Allahovog Poslanika, ﷺ, u danima hadždža, profesor akideta na Univerzitetu et-Tajjibe u Medini.

Muhammed ibnu Husejn el-Džizani – stručnjak iz oblasti islamskog prava (fikha) i usuli-fikha, profesor na Fakultetu Šerijata na Islamskom Univerzitetu u Medini.

Kasim et-Tavaši – Profesor hadisa na Islamskom Univerzitetu u Medini. Trenutno obnavlja funkciju zamjenika dekana Fakulteta hadisa pri Univerzitetu, i imama i hatiba u mesdžidu emira Sultana.

Hamid ibnu Ekrem el-Buhari – stručnjak iz hadiskih znanosti i jaki poznavaoc hanefijskog fikha.

Abdullah ibnu Dajfullah er-Ruhajli – profesor mustelehul-hadisa (hadiske terminologije) na Fakultetu za muallime na Univerzitetu et-Tajjibe u Medini.

Sulejman ibnu Ibrahim er-Ruhajli – profesor usuli-fikha na Fakultetu Šerijata pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Atijje ibnu Atik ez-Zehrani – redovni profesor akide na Fakultetu Dave i Usuli-dina pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdul-Kerim el-Gudejje el-Hašimi – profesor hadisa na Islamskom Univerzitetu u Medini i muftija u Mesdžidu Allahovog poslanika, ﷺ.

Ibrahim Nur Sejf – stručnjak iz oblasti vezanih za hadisku terminologiju, redovan profesor na Fakultetu Hadisa pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Abdur-Rahman er-Rušejdan – profesor na Fakultetu Hadisa pri Islamskom Univerzitetu u Medini i učenik poznatog alima današnjice Abdul-Muhsina Abbada, hafizehullah.

I mnogi drugi koje nismo ovom prilikom spomenuli, što ne ukazuje na manjak njihovog znanja, nego pisca ovih redova. Molimo Uzvišenog Allaha da dadne koristi u spomenutom, i neka je salavat i selam na poslijednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe, i sve istinske sljedbenike, amin.

Pripremio: hfz. Amir Smajić

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje