(I DIO) STRUČNI TERMINI U HANEFIJSKOM MEZHEBU KOJE MORA POZNAVATI SVAKI ČITALAC PRIJE UVIDA U HANEFIJSKU LITERATURU

 

PRIPREMIO: Sulejman Čolaković, student fakulteta Šerijata na Islamskom univerzitetu u Medini

MEDINA, 04. februar 2014. godine / 04. rebi’u-s-sani 1435. g./h.

TERMINI KOJIMA SE UKAZUJE SAMO NA ODREĐENE HANEFIJSKE UČENJAKE:

1) El-Imam (الإمَامُ) – IMAM: Hanefije često koriste ovaj termin u svojim knjigama, a njime se želi ukazati na osnivača mezheba, Ebu Hanifu En-Nu’mana, rahimehullah.

2) El-Imamu El-E’azamu (الإمَامُ الأعْظَمُ) – NAJVEĆI IMAM: Taj termin se također odnosi na imama Ebu Hanifu, rahimehullah.

3) El-Imamu Es-Sani (الإمَامُ الثَّانِي) – DRUGI IMAM: On je imam Ebu Jusuf, rahimehullah.

4) El-Imamu Es-Salis (الإمَامُ الثَّالِثُ) – TREĆI IMAM: On je imam Muhammed ibnu-l-Hasen Eš-Šejbani, rahimehullah.

5) El-Imamu Er-Rebbani (الإمَامُ الرَّبَّانِي) – POBOŽNI IMAM: Također se odnosi na imama Muhammed ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija, rahimehullah.

6) El-Eimmetu Es-Selase (الأئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ) – TROJICA IMAMA: Oni su: Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Ebu Muhammed, rahimehumullah.

7) Eš-Šejhani (الشَّـيْـخَـانِ) – DVA ŠEJHA, UČENJAKA: Njih dvojica su: Ebu Hanife i Ebu Jusuf, rahimehumellah.

8) Es-Sahibani (الصَّـاحِـبَـانِ) – DVA SAPUTNIKA, DRUGA: Njih dvojica su: Ebu Jusuf i Ebu Muhammed, rahimehumellah.

9) El-Ahirani (الآخِرَانِ) – POSLJEDNJA DVOJICA: Njih dvojica su: Ebu Jusuf i Ebu Muhammed, rahimehumellah.

10) Et-Tarefani (الطَّرَفَانِ) – DVIJE STRANE, STRANKE: Njih dvojica su: Ebu Hanife i Muhammed Ibnu-l-Hasen Eš-Šejbani, rahimehumellah.

11) Ashabuna (أَصْحَابُنَا) – NAŠE STARJEŠINE, UPRAVITELJI I INICIJATORI:
* Poznato je da se pod ovim terminom u mezhebu uglavnom misli na: Ebu Hanifu, Ebu Jusufa i Muhammed Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija, rahimehumullah.
* Ponekad se pod ovim terminom misli na: Ebu Jusufa i Muhammeda Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija, rahimehumellah.
* A ponekad se opet misli na: općenito svu ulemu hanefijskog mezheba.

12) Šemsu-l-Eimme (شَمْسُ الأَئِمَّةِ) – SUNCE IMAMA, VRHOVNI IMAM:
* Općenito kazano ‘Šemsu-l-Eimme’ bez dodatka, onda se to odnosi na Imama Es-Serahsija, autora djela “Mebsut”.
* U užem značenju riječi ovaj termin se može odnositi na nekog drugog, ali sa obaveznim dodatkom, kao npr: ‘Šemsu-l-Eimmeti El-Halevani’ ili ‘Šemsu-l-Eimmeti El-Kerderi’.

13) Šejhu-l-Islam (شَيْخُ الإِسْلَامِ) – PRVAK, POGLAVAR ISLAMA:
* Ibn ‘Abidin je spomenuo da se pod tim terminom općenito misli na: Ebu Bekra Havahir Zadea.
* Dok je Ebu Muhammed El-Kureši spomenuo da je to’Alijj b. Muhammed El-Isbidžani.

14) Fahru-l-Islam (فَخْرُ الإِسْلَامِ) – PONOS ISLAMA: Općenito se misli na šejha: ‘Alijj b. Muhammed El-Bezdevi.

15) El-Ustaz (الأُسْتَاذُ) – UČITELJ: Time se cilja na ‘Abullaha b. Muhammeda Es-Sebezmunija.

16) Sadru-š-Šeri’ati el-Evvel (صَدْرُ الشَّرِيعَةِ الأوَّل) – PRVI PRVAK ŠERIJATA: On je Ahmed b. ‘Ubejdillah El-Mahbubi, rahimehullah.

17) Sadru-š-Šeri’ati es-Sani (صَدْرُ الشَّرِيعَةِ الثَّانِي) – DRUGI PRVAK ŠERIJATA: On je ‘Ubejdullah b. Mes’ud El-Mahbubi, rahimehullah.
* Još se zove i ‘Mlađi prvak Šerijata’.
* A ako se kaže općenito samo ‘Sadru-š-Šeri’ati’bez dodatka ‘prvi ili drugi’, onda se misli na ovog ‘drugog’ zbog njegove velike poznatosti i veće produktivnosti na polju fikha i usulu-l-fikha.

18) El-Muhakkik (المُحَقِّقُ) – ISTRAŽIVAČ, VERIFIKATOR: Pod ovim se misli na: El-Kemal b. El-Hummam, autora poznatog djela”Fethu-l-Kadir”, a koje je komentar na El-Hidaju od Marginanija.
* Dok je njegovo pravo ime: Muhammed b. ‘Abdi-l-Vahid.

19) Es-Selef (السَّلَفُ) – PRETHODNE GENERACIJE: Pod ovim se misli na sve hanefijske pravnike (fukaha) od Imama Ebu Hanife (80. – 150. g.po hiđri) pa do Imama Muhammed Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija (umro 189. g./h.).

20) El-Halef (الخَلَفُ) – POTONJE GENERACIJE: Misli se na pravnike (fukaha) hanefijskog mezheba počevši od Imama Muhammed Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija (umro 189. g./h.) pa do Šemsu-l-Eimme El-Halevanija (umro 450. g./h.).

21) El-Mutekaddimune (المُتَقَدِّمُونَ) – PRETHODNICI:
* Oni su hanefijski učenjaci koji su živjeli u periodu trojice imama mezheba: Ebu Hanife, Ebu Jusufa i Muhammeda, rahimehumullah.
* Spominje se i to da su oni: svi alimi koji suživjeli prije 300. g. po hiđri.

22) El-Muteehhirune (المُتَأَخِّرونَ) – NASLJEDNICI, POTONJI:
* Spominje se da su oni: hanefijski učenjaci koji nisu dosegli period trojice imama mezheba.
* Spominje se da su oni: svi alimi koji su živjeli poslije 300. g./h.

23) El-Mešajih (المَشَايِخُ) – ŠEJHOVI, PRVACI, UČENJACI: Oni su: Učenjaci hanefijskog mezheba koji nisu dosegli period Imama Ebu Hanife, rahimehullah.

24) ‘Ammetu-l-Mešajih (عَامَةُ المَشَايِخِ) – OBIČNI ŠEJHOVI: Misli se na većinu učenjaka hanefijske pravne škole.

25) Mešajihuna (مَشَايِخُنَا) – NAŠI ŠEJHOVI, PRVACI, UČENJACI: Misli se na učenjake sa one strane rijeke, a koji su iz Buhare i Semerkanda.

26) Imamu-l-Haremejni (إِمَامُ الحَرَمَيْنِ) – IMAM DVAJU HAREMA: On je: E-Kadi Jusuf El-Džurdžani, rahimehullah.

27) Tadžu-š-Šeri’ati (تَاجُ الشَّرِيعَةِ) – KRUNA ŠERIJATA: On je: Mahmud b. Ahmed El-Mahbubi, rahimehullah.

28) Mufti-s-Sekalejni (مُفْتِي الثَّقَلَيْنِ) – MUFTIJA ARAPA I NEARAPA, KUR’ANA I SUNNETA, LJUDI I DŽINNA: On je: Omer b. Muhammed En-Nesefi, rahimehullah.

P.S.
Stručnih termina ovog ili sličnog tipa u hanefijskom mezhebu je dakako više, ali poznavanje i ovladavanje gore spomenutim terminima će nam u dobroj mjeri olakšati, inšaAllahu te’ala, čitanje i razumijevanje hanefijskih djela.

 

(II DIO) Stručni termini u HANEFIJSKOM mezhebu kojim se oslovljavaju pojedina FIKHSKA DJELA

 

U HANEFIJSKOM mezhebu postoje i stručni termini kojima se oslovljavaju samo određena djela iz hanefijskog mezheba:

1) EL-ASL (الأَصْلُ) – Hanefije spominju ovaj termin u svojim knjigama i njime žele ukazati na djelo iz hanefijskog fikha koje se zove “El-Mebsut” od Imama Muhammed Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija, rahmetullahi ‘aleyhi.

2) EL-USUL (الأُصُولُ) – Ovaj termin se odnosi na 6 knjiga poznatih kao “Zahiru-r-Rivajeti”, i sve te knjige su od Imama Muhammed Ibnu-l-Hasena Eš-Šejbanija, rahimehullah.

A to su: El-Mebsut, El-Džami’u-s-Sagir, El-Džami’u-l-Kebir, Ez-Zijadat, Es-Sijeru-s-Sagir i Es-Sijeru-l-Kebir.

3) EL-MUTUNU-S-SELASE (المُتُونُ الثَّلَاثَةُ) – To su 3 metna, tj. 3 teksta, koja imaju posebnu važnost u mezhebu.

A to su: Muhtesaru-l-KuduriVikajetu-r-Rivajeti od Mahbubija i Kenzu-d-Dekaik od Nesefija, rahmetullahi ‘aleyhim.

4) EL-MUTUNU-L-ERBE’ATU (المُتُونُ الأَرْبَعَةُ) – To su: Muhtesaru-l-Kuduri od Imama Kudurija,Vikajetu-r-Rivajeti od Mahbubija, Kenzu-d-Dekaiki od Nesefija, te El-Muhtar od Mevsilija iliMedžme’u-l-Bahrejni od Ibnu-s-Sa’atija, rahmetullahi ‘aleyhim.

5) EL-KITAB (الكِتَابُ) – Pri općoj upotrebi ovog termina se prvenstveno misli na najpoznatiji metn/tekst neke knjige kod Hanefija, a on je metn ili tekst knjige Muhtesaru-l-Kuduri od Imama Kudurija, rahimehullah.

6) EL-MEBSUT (المَبْسُوطُ) – Generalno kazano se ovim terminom podrazumijeva El-Mebsut odŠemsu-l-Eimme Es-Serahsija, rahimehullah.

7) EL-MUHIT (المُحِيطُ) – Pri općoj upotrebi ovog termina se misli na djelo El-Muhitu-l-Burhaniod Burhanu-d-Dina El-Buharija, rahimehullah.

* A može se odnositi i na El-Muhitu Es-Serahsi od Radijju-d-Dina Es-Serahsija, s tim da se opća upotreba termina El-Muhit u knjigama učenjaka hanefijskog mezheba potonjih generacija sve češće svodi na ovo drugo.

 

(III dio) Stručni termini kojim se ukazuje na NAJJAČA i NAJPRIORITETNIJA mišljenja u HANEFIJSKOM MEZHEBU

 

hanefijskom mezhebu postoje određeni termini, tj. izrazi, kojim se ukazuje nanajispravnije mišljenje (tj. ono koje je najbliže Sunnetu Poslanika, aleyhi-s-selam) u hanefijskim knjigama.

S obzirom da naš mezheb obiluje mnoštvom različitih stavova, ili mnoštvom ispravnih stavova po istom pitanju, onda je bilo neophodno da učenjaci mezheba razgraniče šta je od mezheba, a šta nije i šta je najbliže Sunnetu Poslanika, aleyhi-s-selam, pa su se radi te svrhe i pojavili sljedeći termini:

1) Ve aleyhi-l-Fetva (وَعَلَيْهِ الفَتْوَى) – Na tome (stavu, mišljenju) je FETVA: Što znači da je taj stav, za kojeg se kaže da je na njemu fetva mezheba, NAJJAČI STAV po tom pitanju u hanefijskom mezhebu.

2) Ve bihi jufta (وَ بِهِ يُفْتَى) – S tim (stavom, mišljenjem) se donosi FETVA: Ovaj termin je sličan prethodnom, s tim da je čvršći i pouzdaniji od njega.

Kako kaže Ibnu-l-Humam El-Hanefi: “Razlika između ova 2 termina je u tome što prvi ukazuje na to da je taj stav najispravniji (u toj nekoj mes’eli), dok drugi termin nam govori da FETVA (u tom pitanju) ne može biti osim na tom stavu (tj. kategorički odbacuje bilo kakvu mogućnost jače ispravnosti nekog drugog stava).”

3) Ve bihi Ne’huzu (وَ بِهِ نَأْخُذُ) – To uzimamo ili toga (stava, mišljenja) se pridržavamo:


Ibn ‘Abidin, 
rahimehullah, je rekao: “Koliko se meni čini, termin ‘to uzimamo’ i termin ‘po njemu se postupa’ su istovjetni terminu ‘na njemu je fetva’.”

4) Ve aleyhi-l-I’timad (وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ) – Na njemu (tj. tom stavu, mišljenju) je oslonac, temelj.

To je mišljenje koje je preče od ostalih mišljenja iz određenih razloga kao što je jačina dokaza ili pak zato što je to najopreznije mišljenje po tom pitanju u datom momentu itd.

5) Ve aleyhi Amelu-l-Jevmi (وَعَلَيْهِ عَمَلُ اليَوْمِ) – Na njemu (tj. tom stavu, mišljenju) je rad danas ili po tome (tom stavu) se postupa danas:

Pod ovo‘danas’ se misli na cjelokupno sadašnje vrijeme. Određeni član (ألu riječi ‘danas’(اليَوْمِje za sadašnje vrijeme, dok genitivna veza ‘rad danas’ je sa značenjem ‘u’, tj. ‘rad u današnjem vremenu’, kao kod riječi ‘post Ramazana’, tj. ‘post u Ramazanu’.

6) Ve aleyhi Amelu-l-Ummeti (وَعَلَيْهِ عَمَلُ الأُمَّةِ) – Na njemu (tj. tom stavu, mišljenju) je rad Ummeta ili po tome (tom stavu) Ummet postupa:

U ovom terminu imamo išaret na idžma’ ili konsenzus učenjaka hanefijskog mezheba potonjih generacija.

Ibn ‘Abidin, rahimehullah, je rekao: “Koliko se meni čini, termin ‘to uzimamo’ i termin ‘po njemu se postupa’ su istovjetni terminu ‘na njemu je fetva’. Isto tako termin ‘po tome Ummet postupa’ je onda preči da bude jednak terminu ‘na njemu je fetva’, jer iziskuje idžma’/konsenzus učenjaka.” 

7) Ve huve es-Sahih (وَهُوَ الصَّحِيحُ) – I on (taj stav) je ispravan: 

Termin pod rednim brojem 1. (tj. ‘na tome je FETVA’) je čvršći i pouzdaniji od ovog termina (i on je ispravan), jer se FETVA ne daje osim po onom što je ispravno (sahih), a isto tako se FETVA ne daje uvijek po svakom ispravnom stavu ili mišljenju (jer bi onda imali više različitih FETVI po istom pitanju), zato što se, kad ima više ispravnih mišljenja, gleda koji od njih je pristupačniji i podesniji za to neko vrijeme itd.

8) El-Esahh (
الأَصَحُّ) – Najispravniji (stav): Kod većine učenjaka mezheba je poznato da je ovaj termin, tj. (najispravnije mišljenje), čvršći i pouzdaniji od termina (i on (stav) je ispravan).

Zato što nam ovaj termin ukazuje na postojanje više ispravnih mišljenja kod tog nekog alima, ali i da je konkretno taj neki stav najispravniji od svih ostalih.

* Za razliku od neke uleme u mezhebu koja je rekla da je termin (i on je ispravan) čvršći i pouzdaniji od termina (najispravniji stav), zato što nasuprot termina (i on je ispravan) stoji termin (i on je neispravan), dok nasuprot termina (najispravniji stav) stoji termin (i on je ispravan).

9) El-Azher (الأَظْهَرُ) – Najistaknutiji, najbukvalniji (stav). To je stav koji je, bukvalno (po vanjštini) gledano, najbliži (svojom bukvalnošću) tom najispravnijem mišljenju i tada muftija može da donese fetvu po tom mišljenju koje bude najistaknutije (u tom nekom vremenu), i nije obavezan dati fetvu sukladnu govoru Imama Ebu Hanife, rahimehullah.

10) El-Ešbeh (الأَشْبَهُ) – Najsličniji ili najbliži (stav) u prenesenom značenju (tradicionalno) od Imama Ebu Hanife ili Ebu Jusufa i Muhammeda, te najsličniji ili najbliži ispravnom stavu racionalno gledano.

11) El-Evdžeh (الأَوْجَهُ) – Najizgledniji (stav): Ovo je sinonim za gore spomenuti (najistaknutiji stav).

12) El-Muhtar (المُخْتَارُ) – Odabrano (mišljenje).

13) Bihi džera el-‘Urf (بِهِ جَرَى العُرْفُ) – Uobičajen stav: Ovaj termin se odnosi na stav ili mišljenje koje je općepoznato i uobičajeno u društvu nekog vremena.
IZVORI:

1) Ed-Durru-l-Muhtar mea Hašijeti Ibni Abidin, 1. tom /Ibn Abidin/,
2) El-Fethu-l-Mubin fi Te’arifi Mustalehati-l-Fukahai we-l-Usulijjine /prof. dr. Muhammed Ibrahim El-Hafnavi/

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje