Stav najveće uleme hanefijskog mezheba po pitanju ‘potiranja vrata’ pri uzimanju abdesta

0
227
Abdest - potiranje vrata

Stav najveće uleme hanefijskog mezheba po pitanju ‘potiranja vrata’ pri uzimanju abdesta

PRIREDIO: Sulejman Čolaković, student fakulteta Šerijata na Islamskom univerzitetu u Medini
MEDINA, 21. april 2014. g. / 22. džumade-l-ahir 1435. g. /h.
_______________________________________________________

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle we ‘ala. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i Miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na negove časne ashabe, radijAllahu anhum, tabiine, radijAllahu anhum, i one poslije njih, koji ih prate u dobru, do dana Sudnjega! Amin!

A potom:

U ovom tekstu ćemo se vratiti na najvažnija djela hanefijskog mezheba, kako bismo ustanovili i tačno precizirali stav našeg mezheba po pitanju potiranja vrata, s obzirom da neki, koji se pozivaju na naš mezheb, tvrde da je taj čin sunnet Poslanika, aleyhi-s-selam, dok recimo drugi učenjaci u mezhebu kažu da je to novotarija u vjeri, jer, kako kažu, nije prenesen nijedan vjerodostojan hadis na ovu temu.
*Istina u svemu tome je na pola puta od ta 2 stava, jer je velika većina učenjaka hanefijskog mezheba zauzela stav da je taj čin maksimalno POŽELJAN (ar. mustehab) i to je nešto što je Poslanik, aleyhi-s-selam, radio samo jednom ili dva puta u svom životu i više to ne bi nikada ponavljao, i to kako su obrazložili zbog slabosti svih hadisa koji su došli na tu temu. Dok je SUNNET nešto što je Poslanik, aleyhi-s-selam, neprestano radio i u svom životu ostavio maksimalno jednom ili dva puta radi nemogućnosti da to obavi. (Pogledaj: BEDA’IU-S-SANAI’, 1 /225)

Konkretno, evo i mišljenja najveće ULEME hanefijskog mezheba po ovom pitanju, pa sami zaključite da li su oni smatrali da je potiranje vrata pri abdestu na stepenu SUNNETA (kao što to neki tvrde i pokušavaju na silu nametnuti kao najispravnije mišljenje u našem mezhebu) ili pak MUSTEHAB:

1) Istaknuti hanefijski učenjak Imam El-Kuduri El-Hanefi El-Bagdadi (umro 428. g./h.) je rekao sljedeće:

“…i poželjno je (tj. mustehab je) onome ko uzima abdest da donese nijet za uzimanje abdesta, da potiranjem obuhvati cijelu glavu, da obavi abdest po redoslijedu, da prouči bismillu, počne sa desne strane i potare vrat.”

(Pogledaj djelo: MUHTESARU-L-KUDURI, 1 tom/12. stranica; ‘Knjiga o čistoći’, ‘Poglavlje o abdestu’.)

2) Imam Abdullah El-Musili El-Hanefi (umro 683. g./h.) je rekao: “I poželjno je (tj. mustehab je) pri abdestu donijeti nijjet, uzeti abdest po redoslijedu, dati prednost desnoj strani i potrati vrat.”

(Pogledaj djelo: EL-IHTIJAR LI TA’LILI-L-MUHTAR, 1/25)

3) Ebu-l-Berekatu Hafizu-d-Din En-Nesefi (umro 710. g./h.) je rekao: “I mustehabi abdesta su: prednost desne strane i potiranje vrata.”

(Pogledaj: KENZU-D-DEKAIK FI FURU’I-L-HANEFIJJE)

4) Ibn Nudžejm El-Misri El-Hanefi (umro 970. g./h.) komentarišući prethodno djelo (tj. Kenzu-d-Dekaik) kaže:
“I njegove riječi ‘potiranje vrata’ – već se razišla ulema oko ovog propisa. Neki kažu da je to novotarija, drugi kažu da je sunnet… Ukratko kazano: Najispravnije je da je to LIJEPO (ar. mendub) u smislu POŽELJNOSTI (ar. mustehab) kako smo to ranije objasnili.”

(Pogledaj: EL-BAHRU-R-RAIKU ŠERHU KENZI-D-DEKAIKI, 1/56)

5) Imam Muzafferu-d-Din Ibnu-s-Sa’ati El-Hanefi (umro 694. g./h.) je spomenuo 8 sunneta abdesta u svom djelu Medžme’u-l-Bahrejni, i pri tome nije spomenuo potiranje vrata

(Pogledaj: MEDŽME’U-L-BAHREJNI, 1/71)

6) Ibrahim b. Muhammed El-Halebi (umro 956. g./h.) je rekao: “Mustehab je početi sa desne strane i potrati vrat.”
(Pogledaj: Prijevod 1. dijela ‘MULTEKA-L-EBHUR’ na bosanski jezik pod nazivom ‘Stjecište mora’, 12. stranica)

7) Svima nama poznati hanefijski učenjak Muhammed Emin, poznat kao Ibn ‘Abidin (umro 1252. g./h.) je rekao:

“I mustehabi abdesta (tj. poželjne radnje) se još zovu i mendubima (tj. radnje koje je lijepo raditi) i to je ono što je Poslanik, aleyhi-s-selam, radio samo jednom, a poslije bi to ostavljao (tj. ne bi više to ponavljao) i to je ono što je Selef volio…”

Potom nabraja mustehabe abdesta i kaže: “…i potiranje vrata. I to je ono što je ispravno u mezhebu.”

(Pogledaj: REDDU-L-MUHTAR ALA ED-DURRI-L-MUHTAR, 1/247)

8) Veliki hanefijski učenjak Ibnu-l-Hummam El-Hanefi (umro 861. g./h.) je komentarišući jedno od najjačih djela u mezhebu, poznatu Hidaju, rekao:

“I potiranje vrata je mustehab (ar. poželjno) vanjskom stranom ruku zbog toga što voda koja se nalazi na toj strani ruke nije upotrijebljena, dok je potiranje grla novotarija. A neki opet kažu da je i potiranje vrata novotarija (ar. bid’at).”

(Pogledaj: ŠERHU FETHI-L-KADIR, 1/37)

9) U najjačem djelu hanefijskog mezheba (napisanog u 21. tomu) na principu uzimanja propisa direktno i isključivo iz hadisa, zvanom I’LAU-S-SUNEN, od velikog hanefijskom učenjaka, fekiha i muhaddisa, Zafer Ahmeda El-‘Usmanija Et-Tehanevija El-Hanefija (umro 1394. g./h.)

…se prenosi jedno čitavo poglavlje pod naslovom ‘Poglavlje o poželjnosti (ar. istihbabu) potiranja vrata’, tako da je kristalno jasno kakav stav je on zauzeo po ovom pitanju shodno njegovom proučavanju svih hadisa koji su došli na ovu temu.

(Pogledaj: I’LAU-S-SUNEN, 1 /120)

10) Imam Alau-d-Din El-Kasani El-Hanefi (umro 587. g./h.) kaže:

“A što se tiče potiranja vrata, razišla se naša ulema oko toga. Ebu Bekr El-Eameš je tvrdio da je to sunnet, dok je Ebu Bekr El-Iskaf tvrdio da je mendub.”

* U fusnoti ovog djela valorizatori nam pojašnjavaju da je Ebu Bekr El-Iskaf bio Muhammed b. Ahmed Ebu Bekr El-Iskaf El-Belhi, da je umro 333. g./h. u Buhari, te da je bio šejh ovom Ebu Bekru El-Eamešu.

(Pogledaj: BEDAI’U-S-SANA’I, 1/222)

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje