Deset pravila ustrajnosti (1\10)

U mnogim kur’anskim ajetima Uzvišeni Allah ukazuje na to da je On Taj Koji upućuje na Pravi put onoga koga želi uputiti i da ostavlja u zabludi onoga koga On, subhanehu ve te’ala, želi ostaviti. Također se spominje da je sve u Allahovoj ruci, kao i srca Njegovih robova, što znači da je u Njegovoj moći uputa ljudi i njihovo ostavljanje u zabludi.

Uzvišeni Allah je rekao : A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali i na Pravi put ih usmjerili. (En-Nisa, 66-68)Drugim riječima, od Allaha je uputa.

U sljedećim kur’anskim ajetima, Allah, subhanehu ve te’ala, također govori o navedenoj temi:

One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavali – On će, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti i Pravim putem Sebi uputiti. (En-Nisa, 175)

Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. (Junus, 25)

A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće – Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće – na Pravi put izvodi. (El-En`am, 39)

A Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. (En-Nur, 46)

Kur’an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je na Pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće! (Et-Tekvir, 27-29)

Iz navedenih ajeta zaključujemo da je uputa od Uzvišenog Allaha. Postoje mnogi ajeti koji govore u ovom kontekstu.
Prvo pravilo ustrajnosti jeste iskreno traženje upute od Allah, subhanehu ve te’ala, što potvrđuje dova koju je Poslanik, sallahu alejhi ve selem, često učio:

O Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!

U drugom predanju stoji da je Ummu Seleme, radiallahu anha, upitala Poslanika, sallahu alejhi ve selem: „O Allahov Poslaniče, zar srca ne variraju?“ Pa joj je odgovorio: “Da, nema ni jednog Allahovog stvorenja od sinova Ademovih a da njegovo srce nije između dva prsta Allaha, subhanehu ve te’ala, pa ako hoće uputi ih, ili ih u zabludi ostavi.“ (Prenosi ga Ahmed, 26576. i Tirmizi 3522, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u Es-Sahihu, 2091)

Navodi se u Muslimovom Sahihu (770) da je Aiša, radiallahu anha, upitana: “Sa čime je Poslanik, sallahu alejhi ve selem, otpočinjao noćni namaz?“ Pa je rekla: “Kada bi ustao da klanja, namaz bi počinjao dovom: Allahu moj, Gospodaru Džibrila i Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče nevidljivog i vidiljivog, Ti sudiš među Svojim robovima u onome u čemu su se razišli, uputi me istini u onome u čemu su se razišli, doista si Ti Onaj Koji upućuje na Pravi put!“

Ovo bi Poslanik, sallahu alejhi ve selem, govorio svake noći kada bi otpočeo noćni namaz.

Zato je Uzvišeni Allah zadužio Svoje robove da Ga često mole za uputu u toku dana i noći, na šta ukazuju i ajeti iz sure El-Fatiha: Uputi nas na Pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. (5-7)

Sa dovom „Uputi nas na pravi put“, dovimo Allahu riječima iz sure koju učimo 17 puta dnevno, u propisanim namazima.

Na nama je da osjetimo slast ove dove. Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Razmišljao sam o tome koja je dova najkorisnija, i shvatih da je to traženje pomoći ka Njegovom zadovoljstvu. A zatim sam je vidieo u suri El-Fatiha u ajetu: Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo. (Medaridzus-salikin od Iibn Kajjima, rahimehullah, 1\78)

Također je Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao: “Robu je narođeno da u kontinuitetu uči dovu kako bi mu Allah podario istikamet/ustrajnost.“(Iktidaus-siratil-mustekim.1\83)

Kada bi proučio ajet: Onima koji govore:“Gospodar naš je Allah!“ pa poslije ustraju pri tome… (Fussilet, 30) Hasan el-Basri bi rekao: “Allahu, ti si naš Gospodar, podari nam istikamet/ustrajnost.“

Preveo:

Adnan Dupljak

Fakultet šerijatskog prava

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje