BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA

0
134
Biografija Muhammeda Husejna Jakuba

U ime Allaha, Milostivog i Samilosnog!

BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA

PREVEO: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri! 24. mart 2013.g. – 13. džumade-l-ula 1434.g./h.

NJEGOVO PORIJEKLO I ROĐENJE:

On je Ebu-l-‘Ala Muhammed Ibn Husejn Ibn Ja’kub Es-Selefi El-Misri.

Rodio se 1375.g./h., što odgovara 1956.g. po miladu, u selu Mu’temedijja, okrug Imbaba, koji pripada pokrajini Giza u Egiptu.

Njegov otac, Allah mu se Smilovao, je bio dobar insan, smatramo ga takvim i nikoga pred Allahom od grijeha čistim ne smatramo. Osnovao je šerijatsko udruženje za saradnju sljedbenika Kur’ana i Muhammedovog sunneta u Mu’temedijji, i bio je jedan od daija/pozivača ka vjerovanju u Allaha, subhanehu we te’ala! Bio je dobroćudan i dobrog srca, voljen i cijenjen među stanovnicima svog sela, veliki mudžtehid na polju reforme i poboljšanja svega što se popraviti moglo i dalo, sve dok nije preselio na Ahiret 20. ša’abana 1420.g./h.

A što  se tiče šejha Muhammeda Husejn Ja’kuba, Allah ga sačuvao, on je najstariji od muške djece i ima jednu sestru koja je starija od njega.

Stekao je diplomu mua’llima/onoga koji podučava, a potom se oženio kada je imao manje od 20 godina života.

NJEGOVO STICANJE ZNANJA:

Otputovao je u Kraljevinu Saudijsku Arabiju u periodu 1401.-1405.g./h., tako da je ovaj period za njega bio stvarni početak njegovog usmjerenja ka sticanju šerijatskog znanja.

Potom se vratio u Egipat, ali nakon toga je još nekoliko puta išao u Saudijsku Arabiju na neodređeni period kako bi se dodatno okoristio, a sve je to bilo tako jer je radio, a ujedno i sticao znanje.

U Egipu je naučio Kur’an napamet, te je bio zaposlen u centru informacija i podataka  vjerovjesničkog sunneta, a koji je ujedno jedan od prvih centara ovog tipa, koji se bavio i brinuo o unošenju Poslanikovih hadisa u kompjutere, tako da je ovaj period omogućio šejhu uviđaj u razne antologije i zbirke hadisa, pogotovo u “Kutubu-s-Sitte” (Sahihu-l-Buhari, Sahihu-l-Muslim, Sunen Ebi Davud, Sunen et-Tirmizi, Sunen Ibn Madže i Sunen en-Nesai), što mu je obogatilo i povećalo njegovo već stečeno znanje na tom polju.

Šejh je također još od samog početka vodio ličnu brigu o knjigama velikih imama, kao što su Ibnu-l-Dževzi, zatim šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi ‘aleyhi, te njegovi učenici Ibnu-l-Kajjim i Imam Zehebi i mnogi dr. I zato ćemo naći da šejh preporučuje da se čitaju upravo njihova  djela, prije svega “Sajdu-l-Hatiri” i “Et-Tebsire” od Ibnu-l-Dževzija, potom “Medaridžu-s-Salikin i “Tariku-l-Hidžretejni” od Ibnu-l-Kajjima, “Sijeru E’lami-n-Nubelai” od Zehebija i čak je smatrao da kuća talibu-l-‘ilma (tragača vjerskog znanja) ne smije biti bez ovih djela.

NJEGOVI ŠEJHOVI:

1) Njegova eminencija, ‘Abdu-l-‘Aziz Bin Baz, rahmetullahi ‘aleyhi (umro 1420.g./h.). Bivši saudijski muftija, te jedan od trojice osnivača islamskog Univerziteta u Medini, a poslije je dospio i na predsjedničku poziciju tog istog Univerziteta, potom predsjedavajući “Stalne komisije za naučna istraživanja, fetvu te misionarstvo” pri Kraljevini Sadijskoj Arabiji, zatim bivši predsjednik “Fikhskog kolegija” u Mekki Mukerremi. Pa je tako šejh Muhammed Husejn Ja’kub, da ga Allah sačuva, bio učenik ovog istaknutog alima u periodu 1402.-1405.g./h. u velikom mesdžidu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu. Tada je šejh Bin Baz poslije sabah namaza održavao dersove iz 7 (sedam) različitih knjiga, kao što su “Fethu-l-Bari”, “Sahihu-l-Muslim”, “Tahavijina akida”, “Tefsir Ibn Kesir”, “Fethu-l-Medžid”…

Na taj način, veza između šejha Husejn Ja’kuba i šejha Bin Baza je bila veoma prisna, i tako je trajalo sve do smrti cijenjenog šejha i alima, Bin Baza, neka je Allahov rahmet na njega, 1420.g./h.

2) Njegova ekselencija, Muhammed Ibn Salih El-‘Usejmin, rahimehullahu, cijenjeni el-Fekih el-Usulijj (poznavalac usulskog Fikha), profesor na univerzitetu “Muhammed Ibn Saud” u Kassimu, te bivši član “Asocijacije istaknutih alima” pri Saudijskoj Arabiji.

Šejh Husejn Ja’kub je učio kod uvaženog ‘Usejmina godine 1410.g./h. u periodu od 6 mjeseci, kada je šejh ‘Usejmin šerhio/komentarisao knjigu “Zadu-l-Mustakne'”, djelo iz hanbelijskog fikha. I to je ustvari šerh/komentar koji je poslije odštampan u nekoliko tomova pod nazivom “Eš-Šerhu-l-Mumti’u ala Zadi-l-Mustakne'”.

3) Uvaženi šejh, ‘Abdullah Ibn Ka’ud, Allah ga sačuvao. – Član “Asocijacije istaknutih alima”, i bivši član “Stalne komisije za naučna istraživanja, fetvu i misionarstvo” pri Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Tako je šejh Muhammed Husejn Ja’kub bez prekida prisustvovao njegovim hutbama petkom u njegovom mesdžidu, i pri tome ga je još posjetio nekoliko puta u njegovoj kući, i zahvaljujući tome okoristio se mnogo od njega. Tokom tih njegovih posjeta, šejh Husejn Ja’kub se savjetovao sa uvaženim šejhom Ibn Ka’udom i pri tome pokupio od njega veoma vrijedne savjete.

4) Uvaženi šejh, ‘Abdullah Ibn Gudejan, Allah ga sačuvao. Profesor na fakultetu Šerijata i predsjednik obavještajnog suda, kao i bivši član “Asocijacije istaknutih alima” pri  Saudijskoj Arabiji. Uvaženi šejh Husejn Ja’kub je učio kod njega i preslušao veliki dio knjige “Kawa’id” od Ibn Redžeba El-Hanbelija.

5) Istaknuti šejh i alim, ‘Abdullah Ibn ‘Abdi-r-Rahman El-Džibrin, Allah ga sačuvao! Bivši član “Komisije za fetve pri Saudijskoj Arabiji”. Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je sticao znanje kod njega u trajanju 6 mjeseci, a pri tome je  uvaženi šejh Ibn Džibrin podučavao iz dviju knjiga: “Fethu-l-Medžid” i “Zadu-l-Mustakne'”.

6) Istaknuti islamski učenjak, Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti, Allah ga sačuvao! El-Fekihu el-Usulijju (poznavalac usulskog Fikha), koji je posjedovao nevjerovatne sposobnosti za vazove i hutbe, kao i korisne dersove, a koji je bio gost grada Allahovog Poslanika, ‘aleyhis-selam, kao i redovan muderris (onaj koji drži dersove i podučava) u džamiji Muhammeda, sallallahu ‘aleyhi we sellem. Šejh Muhammed Husejn Ja’kub ga je posjetio u njegovoj kući, i učio je kod njega jedan dio knjige “Umdetu-l-Ahkam” iz hanbelijskog fikha.

7) Uvaženi šejh i alim, ‘Abdullah Ibn Muhammed El-Emin Eš-Šenkiti, Allah ga sačuvao! Predsjednik odsijeka za tefsir pri islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri. Šejh Muhammed Husejn Ja’kub se družio s njime sedmicu dana na jednom putovanju, pa je rekao: “Mnogo sam se okoristio od njega, a naročito u vezi mirnoće i smiraja prsa prema svim musimanima!”

8) Šejh ‘Atijja Salim, rahmetullahi ‘aleyhi. Alim, teolog, i najistaknutiji učenik njegove eminencije, šejha Muhammeda El-Emina Eš-Šenikitija, rahimehullah. I on je taj koji je završio njegovu knjigu “Adwau-l-Bejan”, bio je poznat po svom znanju i svom fikhu, sve dok nije preselio na Ahiret 1420.g./h.

9) Uvaženi alim, Ebu Bekr El-Džezairi, Allah ga sačuvao! Alim, teolog i muderris u Poslanikovoj džamiji u Medini, vlasnik mnogo vrijednih i korisnih knjiga, kao što su “Minhadžu-l-Muslim”, “Akidetu-l-Mu’min” i mnoge druge… Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je prisustvovao kod njega na nekoliko njegovih dersova iz oblasti tefsira u Poslanikovoj džamiji, i sve to ga je učinilo prisnim prijateljem sa uvaženim šejhom Ebu Bekrom, Allah mu se smilovao, sve do dana današnjeg. A ovo se najviše odrazilo kroz riječi pohvale koje je napisao šejh Ebu Bekr u uvodu svoje  knjige “Ila el-Hude-‘tina” šejhu Muhammedu Husejnu Ja’kubu, gdje  je rekao o njemu: “Istaknuti učenjak i prijatelj i dobar insan, šejh Muhammed Husejn Ja’kub.”

10) Istaknuti alim, ‘Abud-l-Kadir Šejbe-l-Hamed, Allah ga sačuvao! Šejh Ja’kub je učio pred njim i slušao od njega dersove iz oblasti tefsira.

11) Uvaženi šejh, Usama Muhammed ‘Abdu-l-‘Azim Eš-Šafi’i El-Misri, Allah ga sačuvao! Alim, teolog, uzor i primjer pobožnjaka svog vremena. Profesor i predsjednik odsijeka za Usulu-l-Fikh na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. On je taj koji je najviše ostavio traga na šejhu Muhammedu Husejnu Ja’kubu, naročito u pravcu odgoja i pročišćenja. Šejh je pred njim učio i slušao njegova raznorazna predavanja i komentare knjiga od Ibnu-l-Kajjima i Ibnu-l-Dževzije, da im se obojici Allah smiluje.

Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je rekao o njemu: “Kada sam se vratio iz Kraljevine Saudijske Arabije, pričali su mi o njemu, i ja sam odmah otišao njemu i pri tome me je zadivio od prvog momenta kada sam ga zatekao nateklih stopala od stajanja u namazu, a to  je svakako od osobina dobrih i pobožnih insana, pa sam zbog toga ostao kod njega!”

12) Šejh Redžai El-Misri El-Mekki, Allah ga sačuvao! Preslušao je kod njega mnoge komentare predanja od Begavija u mesdžidu studenata fikha u Kairu.

13) Istaknuti šejh, alim i muhaddis, Muhsin El-‘Abbad, Allah mu se smilovao! Susreo se s njim u Medini Muneweri i pri tome ga posjetio u njegovoj kući, pa mu je šejh El-‘Abbad poklonio nekoliko svojih knjiga.

14) Šejh Muhmmed Husejn Ja’kub se još sastao sa šejhom Mukbil Ibn Hadi-l-Vadi’i, Allah ga sačuvao, na islamskom Univerzitetu u Medini.

15) Zatim, vidio je šejha, muhaddisa i istaknutog alima, Muhammeda Nasiru-d-Dina El-Albanija, Allah mu se smilovao, tokom hadždža i još je dva puta  pričao s njime preko telefona.

Šejh Ja’kub se sastao u Egiptu sa šejhovima i daijama današnjice žudeći za povezanošću i međusobnoj ljubavi i poštovanju, pa zbog toga ćes naći da šejh kada god ih spominje na svojim predavanjima, nikoga ne oslovi osim sa riječima: “Naš šejh!”, a od tih su sljedeći:

– Šejh Muhammed Safwet Nuru-d-Din, predsjednik društva pomagača Sunneta Muhammeda, ‘aleyhis-selam.

– Šejh Muhammed Ibn ‘Ismail El-Mukaddem

– Šejh Ebu Ishak El-Huwejni

– Šejh Muhammed Hassan

– Šejh Ebu Zerr El-Kalemuni… i ostali, da ih Allah sve zajedno sačuva!

NJEGOVE IDŽAZE/LICENCE:

Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je dobio idžazu/licencu za “Kutubu-s-Sitte” od šejha Hasana Ebi-l-Ešbalija Ez-Zuhejrija, Allah ga sačuvao.

Također, idžazu za “Kutubu-s-Sitte” mu je dao i uvaženi šejh Muhammed Ebu Hubze et-Tetuvani, i šejh Ja’kub je već putovao u njegov rodni kraj Tetuvan koji se nalazi u gornjem Maroku.

NJEGOV MENHEĐ/METODA DA/WE:

Nakon što je zagazio na put sticanja šerijatskog znanja prije svega zahvaljujući Uzvišenom Allahu, subhanehu we te’ala, a potom i zahvaljujući njegovim kontaktima sa onima koji su bili od toga ehla, tj. koji su i sami pripadali tim krugovima, i njegovom uzimanju znanja od istih, pa je tako šejh Muhammed Husejn Ja’kub počeo sa svojom da’wom u Allaha, dželle še’nuhu, pa je izgradio odgojni menheđ za to, i pri tome uvidio da se dobrobit ovog Ummeta nikada neće postići ako ne odgojimo našu djecu i unuke shodno menheđu Selefu-s-Saliha.

I sa potpunim ubjeđenjem u Allahove riječi: “Zaista Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve dok taj narod ne promijeni sam sebe!” (Er-Ra’d/Grom, 11. ajet), i zaista, jedan od razloga izopačenosti koja je pogodila muslimane ovog našeg vremena je u vidu udaljavanja od ispravnog menheđa u odgoju i čišćenju, a koji je jedan od ruknova Poslanikove da’we… Kaže Uzvišeni Allah: “On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi!” (El-Džumu’a/Džuma, 2. ajet)

Kaže šejh: “Mi smo u potrebi za ostankom islama sa svim njegovim dijelovima i harfovima/slovima… Da, sa potrebom za pronalaskom te jake muslimanske ličnosti koja se sa svojim korijenima izmiješala u suštini islama… Sa potrebom da čovjek sebi osmisli šablon… Šablon u svemu i za sve što radi… Šablon kojeg kada vide, da kažu: E ovo je Islam!

Da, želimo da odgojimo ljude radi ostanka tog istinskog šablona oko kojeg se proširuje temelj… Sa potrebom da napravimo pripadnike koji će rješavati probleme i praviti dogovore… Sa potrebom za hafizima Kur’ana, daijama i reformatorima na Allahovom putu…

Nakon što je šejh Muhammed Husejn Ja’kub osnove odgoja  i pročišćenja uzeo od svog šejha Usame Muhammeda ‘Abudu-l-‘Azima, Allah ga sačuvao, on je pristupio prostiranju tih istih osnova i tog menheđa široj masi naroda, nadajući se pronalsku lijeka za njihove opasne probleme imana, koji su se nalazili nasuprot njih. I odavde se njegova da’wa skocentrisala na odgoj srca i pročišćenje nefsa, kako bi se narod podučio putu dolaska do Allaha, tebareke we te’ala, i kako da od Allaha shvate Njegove Božanske puteve Njegovog stvaranja, i da znaju kako da obožavaju svoga Gospodara, Boga i Onoga koji se obožava, dželle we ‘ala.

DA’WETSKA PUTOVANJA:

Uvaženi šejh je obišao mnoge zemlje pozivajući ka Allahu, Jednom i Jedinom! Pa je tako posjetio Sjedinjene Američke Države nekoliko puta, posjetio je Švedsku, Španiju, Švicarsku, Maroko, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Saudijsku Arabiju.

KNJIŽEVNA DJELA I NJEGOV TRUD NA POLJU NAUKE I DA’WE:

1) “Kejfe etubu? – Kako da se pokajem?”

(Skupina predavanja koje je održao o tewbi tokom njegovog komentarisanja knjige “Medaridžu-s-Salikin” od Ibnu-l-Kajjima.)

2) “Nesaihu li eš-Šebab we Tehzibu Gizau-l-Elbab – Savjeti omladini i vaspitanje je hrana za razborite” od Es-Sefarejnija.

(A “Gizau-l-Elbab” je komentar na “Menzumetu-l-Adab” od El-Merdavija u kojoj je spomenuo skupinu predanja i adaba koji su postali napušteni i potpuno van primjene u ovom našem vremenu.)

3)  “Ila el-Hude-‘tina – Na pravi put hodi nama”

(Nekoliko predavanja na temu istraživanja vanjštine izopačenosti, da nas Allah sačuva od toga, kao i lijek za pitanje popuštanja u ibadetima, pa ih je šejh obradio kroz prizmu 20 razloga sa isto toliko ponuđenih lijekova koji će nam pomoći u otklanjanju istih.)

4) “El-Uhuwetu ejjuhe-l-Ihwe – Bratstvo o braćo!”

(Na temu ljubavi u ime Allaha, a ona je najpotrebnija u ovom vremenu i kako da dostignemo taj visoki stepen!)

5) “Sifatu-l-Uhti el-Multezime – Osobine privržene sestre”

(Rad u kojem je šejh sastavio nekoliko osobina kojima se mora okititi neka sestra muslimanka.)

6) “El-Kawa’idu el-Dželijjetu li et-Tehallusi mine-l-‘Adeti es-Sirijjeti – Jasna i očigledna pravila za rješavanje skrivenih običaja i navika”

(Rad u kojem su objašnjene opasnosti samozadovoljavanja, kao i šerijatski propis tog čina, i kako se praktično izliječiti od te psihičke bolesti.)

7) “Harbu-t-Tedhin – Rat pušenja”

(Rad koji pojašnjava opasnosti i štete koje pušenje izaziva, kao i metode koje pomažu ostavljanju istog.)

8) “Ja Tarike-s-Salati – O ti koji ne klanjaš!”

(Rad namijenjen svakom onome koji ne klanja, nakon kojeg će mu odzvanjati u uhu: “Zašto ne klanjaš? Zašto???”)

9) “El-Hutab – Hutbe”

10) “Muntalikatu Talibi-l-‘Ilmi – Poletnosti tragača za znanjem”

11) “Emradu-l-Ummeti – Bolesti Ummeta”

MOLIMO UVIŠENOG ALLAHA, subhanheu we te’ala, DA PODARI BEREKETA U DA’WI NAŠEG ŠEJHA I DA OTVORI SRCA ONIMA KOJI JE BUDU SLUŠALI DA SE OKORISTE OD ISTE I MOLIMO UZVIŠENOG ALLAHA DA NAGRADI SVE NAS I PODARI NAM ISKRENOST U RIJEČIMA I DJELU… AMIN!

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje